เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนมีความเข้าใจเกิดมโนภาพเกี่ยวกับมิติ รูปร่าง ตำแหน่ง ระยะทาง ทิศทาง เกิดความรู้สึกเชิงเรขาคณิตสามารถหาพื้นที่โดยการใช้การดำเนินการบวก ลบ คูณและหารได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
9

โจทย์  :
 เรขาคณิตประยุกต์

Key Questions :
 นักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีคิดจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีคิด
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- กล่องลัง
ชง
  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “บ้านหนึ่งหลังประกอบด้วยอะไรบ้าง”
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านหนึ่งหลัง
ใช้
  นักเรียนออกแบบบ้านคนละ 1 หลัง พร้อมเขียนรายละเอียด
ชง
 ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนจะสร้างบ้านหนึ่งหลังนักเรียนจะเริ่มสร้างจากส่วนใดก่อน เพราะอะไร”
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างบ้าน
ใช้
 นักเรียนสร้างบ้านจำลองจากกล่องลัง
ใช้
ชง
  - ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าฐานของบ้านมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย , มีวิธีการคิดอย่างไร, ถ้าเราจำเป็นต้องปูกระเบื้องที่มีขนาดความกว้าง 3x3 ซม. จะมีวิธีการคิดอย่างไร”
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเรื่องการหาพื้นที่ และการหาจำนวนกระเบื้อที่จะนำมาปูพื้น พร้อมแสดงวิธีการคิด
ใช้
  นักเรียนคำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้นของตนเอง
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
 - การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้
- การตอบคำถาม
- นักเรียนสร้างแบบจำลองหมู่บ้าน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- สร้างบ้านจำลองจากกล่องลัง
 - คำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้นของตนเอง

 - ออกแบบบ้างคนละ 1 หลัง พร้อมเขียนรายละเอียด
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจเกิดมโนภาพเกี่ยวกับมิติ รูปร่าง ตำแหน่ง ระยะทาง ทิศทาง เกิดความรู้สึกเชิงเรขาคณิตสามารถหาพื้นที่โดยการใช้การดำเนินการบวก ลบ คูณและหารได้
ทักษะ
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ และออกแบบบ้านของตนเองตามที่กำหนดให้ได้
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับการหาพื้นที่จากรูปที่กำหนดให้ และนำเสนอวิธีคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
- นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์รูปร่างและรูปทรงต่างๆที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
- รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูวาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ4นิ้วแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่ารูปนี้จะมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว?"
    นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมอื่นๆที่เป็นรูปเรขาคณิตประกอบกันและให้พี่ๆป.4 ช่วยออกแบบแสดงวิธีคิดว่าคิดได้อย่างไรบ้าง จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมแสดงวิธีคิดและนำเสนอวิธีการคิดจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
    ซึ่งพี่ๆมีหลายคนสามารถคิดรูปแบบการหาพื้นที่ที่ครูกำหนดให้ได้ และบางคนก็ยังไม่เข้าใจ ดังนั้นคุณครูจึงได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการคิดหาพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งค่ะ

    ตอบลบ