เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถหาพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ อีกทั้งเห็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม (ต่อ)

Week

Input

Process

Output

Outcome
8

โจทย์  :
 - การหาพื้นที่ 2 มิติ
 (รูปสามเหลี่ยม,สี่เหลี่ยม)

Key Questions :
-รูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เพราะอะไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีคิดจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีคิด
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมแบบต่างๆ
 - ใบงานเพนโทมิโน 
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับวิธีคิดการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ชง

ครูวาดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ4นิ้วแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่ารูปนี้จะมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว?"
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูหรือสี่เหลี่ยมอื่นๆที่เป็นรูปเรขาคณิตประกอบกัน
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงวิธีคิดและนำเสนอวิธีการคิดจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
ใช้
นักเรียนทำใบงาน
ชง
นักเรียนสังเกตตารางหน่วยที่ครูวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนานต่างๆ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “แต่ละรูปเหมือนหรือต่างกันอย่างไร”
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางตารางหน่วยในรูปแบบต่างๆ เชื่อมโยงสู่การหาเส้นรอบรูป
ใช้
  นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ 4 รูปพร้อมหาเส้นรอบรูป
ชง
  - ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อวานเชื่อมโยงสู่การหาพื้นที่ โดยการนับช่องตาราง
  - ครูตั้งคำถามกระต้นการคิด “นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไร”
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยการนับช่องตาราง
ใช้
  นักเรียนหาพื้นที่จากรูปที่สร้างขึ้นจากเมื่อวาน
ชง
  นักเรียนสังเกตกระดาษรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม โดยการลองสร้างรูปสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ
ใช้
 นักเรียนทำใบงานความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม


ภาระงาน
 - การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้
- การตอบคำถาม
- การทำใบงาน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงาน
ความรู้
 นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถหาพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ อีกทั้งเห็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ทักษะ
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกรูปและบอกความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้ได้
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับการหาพื้นที่จากรูปที่กำหนดให้ และนำเสนอวิธีคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
- นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์รูปร่างและรูปทรงต่างๆที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
- รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้ให้พี่ๆได้เรียนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องตารางหน่วย จากนั้นได้ให้พี่ๆเล่นเกมออกแบบเพนโทมิโนในรูปแบบต่างๆให้ได้มากที่สุด และให้พี่ๆได้เล่มเกมใครมีพื้นที่มากสุด โดยให้พี่ๆจับคู่เป่ายิงฉุบใครชนะก็ให้ระบายสีลงในตารางร้อย และระบายสีต่อจากพื้นที่สีของตนเองไปเรื่อยๆ ซึ่งพี่ๆต่างสนใจมากค่ะ และเนื่องจากคุณครุต้องติดภาระกิจไปร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 2 วันจึงได้ขอให้คุณครูฝนซึ่งเป็นครุประจำชั้นช่วยสอนต่อ โดยคุณครูฝนก้ได้ให้พี่ๆออกแบบรูปทรงสามมิติกันค่ะ

    ตอบลบ