เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 6

เป้าหมายรายสัปดาห์:   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ (ต่อ)


Week

Input

Process

Output

Outcome
6

โจทย์
 - รูปทรงเรขาคณิต(ต่อ)

Key  Questions
นักเรียนจะมองภาพและสร้างรูปทรงสามมิติได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างรูปทรงเรขาคณิตจากใบงานที่กำหนดให้
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
ชุดไม้โพแทรกเตอร์
ใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองรูปเรขาคณิต
- การมองด้านหน้า (FRONT VIEW) เลื่อนด้านหน้าของวัตถุเข้าหาตัวผู้มอง
- การมองด้านข้าง (SIDE VIEW) จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัว หมุนวัตถุให้ด้านข้างทางขวาหันเข้าหาตัว เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติแสดงภาพด้านข้าง
- การมองด้านบน (TOP VIEW) จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัว หมุนวัตถุให้ด้านบนหันเข้าหาตัว เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติแสดงภาพด้านบน

ใช้
- นักเรียนทำใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
ตัวอย่างใบงาน

ภาระงาน
นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- การสนทนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้
 - การนำเสนอนิทานเรขาคณิต
- การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- การออกแบบสร้างกล่องและพีระมิด
- การทำใบงาน

ชิ้นงาน

- ใบงานความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ (ต่อ)


ทักษะ
ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกความแตกต่างของรุูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตที่ัอยู่รอบตัว และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนสามารถคิดออกแบบสร้างรูปทรงเรขาคณิตจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้ได้
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปเรขาคณิตและการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์รูปร่างและรูปทรงต่างๆที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆป.4 ยังต่อเนื่องเรื่องการมองภาพและเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกความแตกต่างของรุูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตที่ัอยู่รอบตัว และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ รวมทั้งคิดออกแบบสร้างรูปทรงเรขาคณิตจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้ได้ซึ่งมีหลายกิจกรรมาก ซึ่งพี่ๆต่างให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมดีมาก บางคนมองภาพและออกแบบได้อย่างชัดเจน แต่บางคนยังต้องค่อยๆเรียนรู้ ไต่ระดับความเข้าใจทีละนิด และคุณครูได้ให้เพื่อนที่เข้าใจจับคู่อธิบายให้เพื่อนที่ยังไม่เข้าใจทราบ เพื่อเติมว่ามีความเข้าใจจนสามารถถ่ายถอดให้ผู้อื่นทราบได้ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้แก่เด็กๆ เพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งพี่ๆป.4 ต่างคอยช่วยเหลือกันดีมากค่ะ

    ตอบลบ