เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์:   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ (ต่อ)


Week

Input

Process

Output

Outcome
5

โจทย์
 - รูปทรงเรขาคณิต

Key  Questions
นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิตกับรูปทรงเรขาคณิตแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
 - รูปร่างต่างๆ 
แผ่นภาพชุดสัตว์
ชุดไม้โพแทรกเตอร์
บล็อกไม้
ใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานรูปเรขาคณิต
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสร้างกล่องจากกระดาษ 1 แผ่นได้อย่างไร?”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกล่องรูปทรงต่างๆ
ใช้
- นักเรียนออกแบบการสร้างกล่องและพีระมิด
- นักเรียนทำใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
ภาระงาน
นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- การสนทนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้

 - การนำเสนอนิทานเรขาคณิต

- การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- การออกแบบสร้างกล่องและพีระมิด
- การทำใบงาน

ชิ้นงาน
- กล่องและพีระมิด
- ใบงาน


ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ (ต่อ)

ทักษะ
ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกความแตกต่างของรุูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตที่ัอยู่รอบัตัว และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกล่องและพีระมิด
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปเรขาคณิตและการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์รูปร่างและรูปทรงต่างๆที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้นำเสนอนิทานของคู่ตนเองที่แต่ง และร่วมสนทนาเกี่ยวกับชิ้นงานของตนเอง สิ่งไหนที่ทำได้ดีแล้ว สิ่งไหนที่ควรพัฒนาปรับปรุง จากนั้นคุณครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “พี่ๆจะสร้างกล่องจากกระดาษ 1 แผ่นได้อย่างไร?” ซึ่งพี่ๆป.4 ต่างมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมดีมากค่ะ หลายคนมีความพยายามในการออกแบบที่หลากหลาย ระหว่างทำงานก็เห็นความสนใจและพยามยามของพี่จัมโบ้ ที่พยายามที่จะทำงานด้วยตนเองจริงๆ แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะช่วยกันคิดและออกแบบร่วมกันดีมากค่ะ
    รวมทั้งคุณครูและพี่ๆร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อแตกต่างของรูปเรขาคณิตกับรูปทรงเรขาคณิตว่าเป็นอย่างไร และเพื่อสร้างความเข้าใจมากขึ้นคุณครูจึงให้พี่ๆทำใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติกันค่ะ

    ตอบลบ