เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถหาพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ อีกทั้งเห็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

Week

Input

Process

Output

Outcome
7

โจทย์  :
 - การหาพื้นที่ 2 มิติ
 (รูปสามเหลี่ยม,สี่เหลี่ยม)

Key Questions :
-รูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เพราะอะไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีคิดจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีคิด
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมแบบต่างๆ
 - ใบงานเพนโทมิโน 
ชง
ครูให้นักเรียนดูรูป หนึ่งตารางหน่วย สองตารางหน่วยสี่ตารางหน่วย หกตารางหน่วยแล้วถามใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนว่าแต่ละลูกมีกี่ตารางหน่วย  รู้ได้อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูให้ดูรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตรแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่ารูปนี้จะมีกี่ตารางหน่วย  มีวิธีคิดอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านหนึ่งยาว เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งยาว 6 เซนติเมตรใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รูปนี้มีกี่ตารางหน่วย มีวิธีคิดอย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูกำหนดรูปสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆอีกที่มีด้านกว้างและยาวทั้งเท่ากันและไม่เท่ากันเพื่อให้นักเรียนหาว่าจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีวิธีการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใดใดได้อย่างไร?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
ครูวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีด้านฐานยาว 3เซนติเมตรด้านสูง 4 เซนติเมตร  และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ มีวิธีคิดอย่างไรบ้าง?
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
 
ครูให้ดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบต่างๆและใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ มีวิธีคิดอย่างไรบ้าง?
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และหาข้อสรุปว่าวิธีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดใดมีวิธีการอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนร่วมออกแบบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการคิด - ครูนำตารางหน่วยมาให้นักเรียนเรียงกัน 3 หน่วย จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เห็นอะไร มีทั้งหมดกี่หน่วย สามารถจัดรูปแบบได้แบบใดบ้าง”
เชื่อม
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางรูปแบบตารางหน่วย (เพิ่มเป็น 4 – 5 หน่วย)
ใช้
  นักเรียนทำใบงานเพนโทมิโน  โดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ารูปโดยใช้ด้านต่อกัน 12 แบบ
ภาระงาน
 - การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้
- การตอบคำถาม
- การทำใบงาน

ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงานเพนโทมิโน
ความรู้
  นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถหาพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ อีกทั้งเห็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ทักษะ
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกรูปและบอกความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้ได้
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพนโทมิโน 
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับการหาพื้นที่จากรูปที่กำหนดให้ และนำเสนอวิธีคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
- นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์รูปร่างและรูปทรงต่างๆที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
- รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้ เนื่องจากคณะครูได้มีกิจกรรมพัฒนาครู โดยการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ ทั้งเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรม เรียนรู้สังคม เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในพัฒนาครูให้เป็นครูผู้มีอุปนิสัยรักการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและความงามของทุกสรรพสิ่งรอบตัว สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดกับผู้เรียนในชั้นเรียนได้ อีกทั้งได้ฝึกฝนตนเองเพื่อยกระดับสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ดังนั้นระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2559 นี้ ทางคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์ รอยทางเมืองเหนือ” จึงของแจ้งหยุดเรียนเพิ่มอีก 2 วัน คือวันที่ 6 -7 ธันวาคม 2559 (จากปกติหยุด 3-5 ธ.ค.) ดังนั้นสัปดาห์นี้พี่ๆป.4 จึงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เพียง 1 วันเท่านั้นค่ะ คุณครูจึงได้ให้พี่ๆลองทำกิจกรรมการคิดจากโจทย์ที่ครูกำหนดให้ดังนี้ (คุณครูใหญ่ส่งให้)ให้ 0123456789
  1-สร้างตัวเลขห้าหลักที่มีจำนวนมากที่สุด และ มีจำนวนมากรองลงมาอีกสองจำนวน
  2-สร้างตัวเลขห้าหลักที่มีจำนวนน้อยที่สุดและมีจำนวนที่มากกว่าอีกสองจำนวน
  3-สร้างจำนวนห้าหลักสองจำนวน ที่ลบกันแล้วได้ค่าน้อยที่สุด
  4-สร้างจำนวนห้าหลักสองจำนวนที่บวกกันแล้วได้ค่ามากที่สุด

  1 กลุ่มกลุ่มละห้าคนให้แต่ละคนสร้างตัวเลขที่มีหกหลักขึ้นมาหนึ่งจำนวนหลังจากนั้นให้นำจำนวนเหล่านั้นมาเรียงกันตามลำดับจากน้อยไปหามาก. ตั้งคำถามว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีการพิจจารณาการเรียงลำดับจำนวนอย่างไร
  2 ให้แต่ละกลุ่มหาดูว่าจำนวนที่ใกล้กันคู่ไหนที่มีผลต่างน้อยที่สุด. หรือหาผลรวมว่าจำนวนทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่
  ซึ่งพี่ๆมีความกระตือรือร้นและสนใจกิจกรรมมาก ทุกคนได้คิดและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันดีมากค่ะ

  ตอบลบ