เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Gallery

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมที่ดีมากๆ นักรเียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ขอบคุณที่มีตัวอย่างกิจกรรมดีๆ แบบนี้

    ตอบลบ