เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Main

"คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ"

เป้าหมายการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

- เข้าใจเนื้อหาที่เป็นพื้นฐาน เพื่อเรียนรู้วิชาอื่น เช่น

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ พันธุกรรมศาสตร์ อย่างเช่น ความน่าจะเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาพันธุกรรมของเมล็ดถั่ว ในทางชีววิทยาใช้เลขยกกาลังในการกำหนดหน่วยความยาวของดีเอ็นเอ (DNA) อัตราส่วนและยกกาลังไปใช้ในการหาดัชนี มวลกายของคน เพื่อวิเคราะห์และศึกษาภาวการณ์สะสมไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การแปรเปลี่ยนของอุณหภูมิ แผนที่ทางอากาศบอกช่วงเวลา

เศรษฐศาสตร์ อย่างเช่น วิธีการอ่านกราฟและฟังก์ชัน การหาดุลยภาพและการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาด เรียนรู้วิธีการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดของผู้บริโภคและผู้ผลิต

การงานอาชีพ ศิลปะ อย่างเช่น อัตราส่วนการปรุงอาหาร การประกอบอาชีพ การออกแบบ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การเขียนโปรแกรมฯ การประมาณขนาดรูปร่างในการวาดภาพ มองโครงสร้างโมเดลจำลองในการสร้างประติมากรรม การเปรียบเทียบขนาดรูปร่างทางเรขาคณิต(พื้นที่ / ปริมาตร)

สังคม ประวัติศาสตร์ อย่างเช่น การบอกเวลา ระยะทาง บอกค่าเงิน(การแปลงค่าเงิน / การซื้อขายแลกเปลี่ยน) การคำนวณปีจากอดีต-ปัจจุบัน(พ.ศ. / ค.ศ.) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ การออกแบบภูมิปัญญา(ปัญญาประดิษฐ์) การคำนวณความกว้างของแม่น้ำ การสร้างที่อยู่อาศัย ฤดูกาล

สุขศึกษา พลศึกษา อย่างเช่น การคำนวณค่าดัชนีมวลร่างกาย(BMI) การบอกค่าพลังงานจากสารอาหาร การวัดขนาดร่างกาย (น้ำหนัก / ส่วนสูง) การนับการเต้นของหัวใจ

- พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การมองเห็นรูปแบบ (Pattern) การสร้างภาพในสมอง การให้เหตุผล การสื่อสาร เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย

Mind mapping (สาระการเรียนรู้)

ปฏิทินและวิเคราะห์มาตรฐานการจัดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Quarter 3 ปีการศึกษา 2559


Week

Input

Process

Output

Outcome
1
โจทย์
แบบรูปและความสัมพันธ์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อนี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไร?
- นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อนี้ลดลงทีละเท่าไร?
- นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboards share
- Show and Share
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดตัวเลข 
- ครูพานักเรียนเล่นเกมกระตุ้นการคิด จากโจทย์ปริศนาตัวเลข
1 ,  3,  5, …, 9, 11
ครูนำชุดแบบรูปที่เพิ่มขึ้นที่ละ 3 มาให้นักเรียนคิด

 - ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
เชื่อม: นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์ พร้อมนำเสนอ

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อนี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไร?”(พร้อมมีตัวเลือกให้)

- ครูนำชุดแบบรูปที่เพิ่มขึ้นที่ละ 25 มาให้นักเรียนคิด และครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”

- ครูให้โจทย์ใหม่ท้าทายยิ่งขึ้น
ครูนำชุดแบบรูปที่ลดลงที่ละ 3 มาให้นักเรียนคิด

 - ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
-  นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์
- ครูนำชุดแบบรูปที่ลดลงที่ละ 25 มาให้นักเรียนคิด

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
- นักเรียนทำใบงานแบบรูปที่ลดลง
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมทดลองทดลองยืนบนเสื่อ เพื่อหาปริมาณความหนาแน่น

 - นักเรียนนำเสนอข้อมูลช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่

- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ใบงาน / โจทย์การคิด


ความรู้
   มีความเข้าใจนักเรียนเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้น แบบรูปที่ลดลง นำมาปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการจัดการข้อมูลการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1.1 ป.4/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
1.1 ป.4/3บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 .4/1  บอกจำนวนและความสัมพันธ์ใน   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากัน
4.1 ป.4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 ป.4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 ป.4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 ป.4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ


Week

Input

Process

Output

Outcome
2 - 3
โจทย์
 - มุม
 - เส้นตรง, เส้นขนาน
 - ส่วนประกอบของรูปร่าง
 - แกนสมมาตร
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปร่างแต่ละรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboards share
- Show and Share
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
 - รูปร่างต่างๆ 
- แผ่นภาพชุดสัตว์
- ชุดไม้โพแทรกเตอร์
- ครูเล่านิทานเรื่อง“มุม”
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน
- นักเรียนวาดภาพสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนและระบุว่าตรงส่วนใดของภาพที่เป็นมุม จำนวน 10 ภาพ
- ครูเล่าเรื่องสิงโตกับจระเข้พร้อมนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตการอ้าปากของสัตว์ จากรูปA ถึงรูปE

1)สัตว์ในรูปใด อ้าปากว้างที่สุด
2)สัตว์ในรูปใด อ้าปากแคบที่สุด
3)บอกชื่อสัตว์ลำดับขนาดมุมของปาก
-  ครูให้นักเรียนนำไม้วัดเหลี่ยมนำมาวาดมุมของรูปสามเหลี่ยมลงในกระดาษแล้ว สังเกตรูปที่วาด
คำถาม
1)มุมใดเป็นมุมฉาก
2)มุมใดแหลมที่สุด
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจาการสังเกตขนาดมุมจากรูปสามเหลี่ยม
- ครูช่วยขมวดความเข้าใจผู้เรียน ด้วยคำถาม/อธิบาย


 2.ขยับแท่งกระดาษแข็ง ดังที่แสดงในด้านขวามือ
ให้สร้างมุมที่มีขนาดแตกต่างกัน

ขนาดของมุมรูปe เท่ากับขนาดของ2มุมฉาก
มุมในรูปใดมีขนาดเท่ากับ1มุมฉาก 3 มุมฉาก และ4มุมฉาก
มุมที่มีขนาดเท่ากับ4มุมฉาก เรียกว่า "มุมหนึ่งรอบหรือ
มุมรอบจุดศูนย์กลางวงกลม" และมุมที่มีขนาดเท่ากับ2มุมฉาก
เรียกว่า "มุมครึ่งรอบหรือมุมตรง"

หน่วยที่ใช้แสดงขนาดของมุมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น คือ

3.โพรแทรกเตอร์ใช้เพื่อวัดขนาดของมุมได้อย่างถูกต้อง
1)รูป b ในข้อ2 มีขนาดเท่าไร
2)มุม c, e, f และg ในข้อ2 มีขนาดเท่าใด
4.วัดขนาดของมุม ต่อไปนี้

5.หาวิธีขนาดของมุมที่มากกว่า 180องศา

6.รูปด้านล่างแสดงเส้นตรง 2เส้นตัดกัน

1)มุมa เท่ากับ60องศา มุมb มีขนาดกี่องศา
2)เปรียบเทียบมุมa กับc
7.มาสร้างมุมขนาด50องศา กันเถอะ


8.สร้างมุมขนาด 50องศา, 125องศา, และ280องศา
 9.สังเกตมุมของรูปสามเหลี่ยม
1)วัดขนาดของมุม6มุมของรูปสามเหลี่ยม 1คู่
2)นี่คือมุมบางมุมจากรูปสามเหลี่ยม2รูป
มุมเหล่านี้มีขนาดกี่องศา

- นักเรียนทำใบงาน
ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- การสร้างมุมต่างๆ
- การวาดภาพสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนและระบุว่าตรงส่วนใดของภาพที่เป็นมุม จำนวน 10 ภาพ
- การสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทานและเขียนสรุปนิทาน

ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็กบันทึกเรื่องที่ศึกษา
- ใบงาน
ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทักษะ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการจัดการข้อมูลการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 .4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
1.1 .4/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับและศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเชื่อมโยงความรู้ต่าง ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
1.1 .4/3บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
สาระที่ 3  เรขาคณิต
3.1 .4/1   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   ส่วนประกอบของมุม  และเขียน สัญลักษณ์
3.1 .4/2   บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้ สัญลักษณ์แสดงการขนาน
3.1 .4/3  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม
3.1 .4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3.1 .4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด      เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก     จำนวนแกนสมมาตร    
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 .4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 .4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ทักษะกระบวนการคิด
6.1 .4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 .4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 .4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 .4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น


Week

Input

Process

Output

Outcome
4 -5

โจทย์
 - รูปร่าง
 - รูปทรง
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปร่างแต่ละรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboards share
- Show and Share
- Wall thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
 - รูปร่างต่างๆ 
- แผ่นภาพชุดสัตว์
- ชุดไม้โพแทรกเตอร์
- บล็อกไม้
- ใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
- ครูให้โจทย์นักเรียนวาดเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง มุมประชิดรวมกัน เท่ากับสองมุมฉาก นั้นจะกลายเป็นรูปอะไร (สามเหลี่ยมมุมฉาก)
-  ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับรูปร่างเรขาคณิตที่มีโครงสร้างแน่นอนเป็น 2 มิติมีความกว้างและความยาว


และรูปร่างอิสระป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจน เช่น รูปร่างของใบไม้ ก้อนเมฆ ถุงเท้า เป็นต้น
 - ครูให้นักเรียนดูรูปดินสอที่ครูติดบนกระดาน และให้นักเรียนช่วยบอกว่ารูปดินสอนี้มีรูปร่างเรขาณิตอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนดูดินสอ(ของจริง) และให้นักเรียนช่วยบอกว่าดินสอที่อยู่ในมือคุณครูนี้เหมือนหรือแตกต่างจากภาพดินสอบนกระดานอย่างไร (รูปทรง)
- นักเรียนสังเกตบล็อกไม้รูปทรงต่างๆ พร้อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนสร้างนิทาน 1 เรื่องจากรูปร่างเรขาคณิต
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะสร้างกล่องจากกระดาษ 1 แผ่นได้อย่างไร?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างกล่องรูปทรงต่างๆ
 - นักเรียนออกแบบการสร้างกล่องและพีระมิด
- นักเรียนทำใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ


ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมทดลองทดลองยืนบนเสื่อ เพื่อหาปริมาณความหนาแน่น

 - นักเรียนนำเสนอข้อมูลช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน


ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ใบงาน / โจทย์การคิด


ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทักษะ
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการจัดการข้อมูลการสื่อสาร  การสื่อความหมาย  และการนำเสนอ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
สาระที่ 3  เรขาคณิต
3.1 .4/1   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   ส่วนประกอบของมุม  และเขียน สัญลักษณ์
3.1 .4/2   บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้ สัญลักษณ์แสดงการขนาน
3.1 ป.4/3  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม
3.1 ป.4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด    เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก     จำนวนแกนสมมาตร    
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 ป.4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 ป.4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 ป.4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 ป.4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

Week

Input

Process

Output

Outcome
6
โจทย์
 - รูปทรงเรขาคณิต(ต่อ)

Key  Questions
- นักเรียนจะมองภาพและสร้างรูปทรงสามมิติได้อย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboards share
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
ชุดไม้โพแทรกเตอร์
ใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองรูปเรขาคณิต
- การมองด้านหน้า (FRONT VIEW) เลื่อนด้านหน้าของวัตถุเข้าหาตัวผู้มอง
- การมองด้านข้าง (SIDE VIEW) จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัว หมุนวัตถุให้ด้านข้างทางขวาหันเข้าหาตัว เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติแสดงภาพด้านข้าง
- การมองด้านบน (TOP VIEW) จากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัว หมุนวัตถุให้ด้านบนหันเข้าหาตัว เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติแสดงภาพด้านบน
นักเรียนทำใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
ตัวอย่างใบงาน
ภาระงาน
นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- การสนทนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้
 - การนำเสนอนิทานเรขาคณิต
- การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- การออกแบบสร้างกล่องและพีระมิด
- การทำใบงาน

ชิ้นงาน

ใบงาน

ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ (ต่อ)

ทักษะ
-ทักษะการคิด
-ทักษะการแก้ปัญหา
-ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
-ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
-ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
สาระที่ 3  เรขาคณิต
3.1 .4/1   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   ส่วนประกอบของมุม  และเขียน สัญลักษณ์
3.1 .4/2   บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้ สัญลักษณ์แสดงการขนาน
3.1 ป.4/3  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม
3.1 ป.4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด    เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก     จำนวนแกนสมมาตร    
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 ป.4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 ป.4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 ป.4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 ป.4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

Week

Input

Process

Output

Outcome
7-8
โจทย์  :
 - การหาพื้นที่ 2 มิติ
 (รูปสามเหลี่ยม,สี่เหลี่ยม)

Key Questions :
-รูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เพราะอะไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboards share
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมแบบต่างๆ
 - ใบงานเพนโทมิโน 
- ครูให้นักเรียนดูรูป หนึ่งตารางหน่วย สองตารางหน่วยสี่ตารางหน่วย หกตารางหน่วยแล้วถามใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนว่าแต่ละลูกมีกี่ตารางหน่วย  รู้ได้อย่างไร
ครูให้ดูรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละ 4 เซนติเมตรแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่ารูปนี้จะมีกี่ตารางหน่วย  มีวิธีคิดอย่างไร?”
- ครูให้นักเรียนดูรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านหนึ่งยาว เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งยาว 6 เซนติเมตรใช้คำถามกระตุ้นการคิด “รูปนี้มีกี่ตารางหน่วย มีวิธีคิดอย่างไร?”
- ครูกำหนดรูปสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆอีกที่มีด้านกว้างและยาวทั้งเท่ากันและไม่เท่ากันเพื่อให้นักเรียนหาว่าจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีวิธีการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใดใดได้อย่างไร?”
- ครูวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีด้านฐานยาว 3เซนติเมตรด้านสูง 4 เซนติเมตร  และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ มีวิธีคิดอย่างไรบ้าง?”
- ครูให้ดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบต่างๆและใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่ารูปสามเหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่ มีวิธีคิดอย่างไรบ้าง?”
ครูนำตารางหน่วยมาให้นักเรียนเรียงกัน 3 หน่วย จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เห็นอะไร มีทั้งหมดกี่หน่วย สามารถจัดรูปแบบได้แบบใดบ้าง”
  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางรูปแบบตารางหน่วย (เพิ่มเป็น 4 – 5 หน่วย)
นักเรียนทำใบงานเพนโทมิโน  โดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ารูปโดยใช้ด้านต่อกัน 12 แบบ
- นักเรียนสังเกตกระดาษรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร”
- นักเรียนทำใบงานความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

ภาระงาน
 - การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้
การตอบคำถาม
การทำใบงาน

ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ใบงานเพนโทมิโน
ความรู้
  นักเรียนมีความเข้าใจ และสามารถหาพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมได้ อีกทั้งเห็นความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

ทักษะ
-ทักษะการคิด
-ทักษะการแก้ปัญหา
-ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
-ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
-ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
สาระที่ 3  เรขาคณิต
3.1 .4/1   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   ส่วนประกอบของมุม  และเขียน สัญลักษณ์
3.1 .4/2   บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้ สัญลักษณ์แสดงการขนาน
3.1 ป.4/3  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม
3.1 ป.4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด    เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก     จำนวนแกนสมมาตร    
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 ป.4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 ป.4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 ป.4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 ป.4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ


Week

Input

Process

Output

Outcome
9
โจทย์  :
 เรขาคณิตประยุกต์

Key Questions :
 นักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms
- Blackboards share
- Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
- กล่องลัง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “บ้านหนึ่งหลังประกอบด้วยอะไรบ้าง”
นักเรียนออกแบบบ้านคนละ 1 หลัง พร้อมเขียนรายละเอียด
นักเรียนสร้างบ้านจำลองจากกล่องลัง
 - ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่าฐานของบ้านมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย , มีวิธีการคิดอย่างไรถ้าเราจำเป็นต้องปูกระเบื้องที่มีขนาดความกว้าง 3x3 ซม. จะมีวิธีการคิดอย่างไร”
นักเรียนคำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้นของตนเอง

ภาระงาน
 - การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้
การตอบคำถาม
- นักเรียนสร้างแบบจำลองหมู่บ้าน

ชิ้นงาน
สมุดบันทึกเล่มเล็ก
สร้างบ้านจำลองจากกล่องลัง
 - คำนวณจำนวนกระเบื้องปูพื้นของตนเอง

 - ออกแบบบ้างคนละ 1 หลัง พร้อมเขียนรายละเอียด
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจเกิดมโนภาพเกี่ยวกับมิติ รูปร่าง ตำแหน่ง ระยะทาง ทิศทาง เกิดความรู้สึกเชิงเรขาคณิตสามารถหาพื้นที่โดยการใช้การดำเนินการบวก ลบ คูณและหารได้

ทักษะ
-ทักษะการคิด
-ทักษะการแก้ปัญหา
-ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
-ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
-ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
สาระที่ 3  เรขาคณิต
3.1 .4/1   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   ส่วนประกอบของมุม  และเขียน สัญลักษณ์
3.1 .4/2   บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้ สัญลักษณ์แสดงการขนาน
3.1 ป.4/3  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม
3.1 ป.4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด    เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก     จำนวนแกนสมมาตร    
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 ป.4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 ป.4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 ป.4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 ป.4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

Week

Input

Process

Output

Outcome

10

26 - 30
ธันวาคม
2559
โจทย์ 
ถอดบทเรียนคณิตศาสตร์ Q.3 และนำเสนอ

Key  Question
- นักเรียนจะนำเสนอบทเรียนคณิตศาสตร์  Q.3 ได้อย่างไร ?
นักเรียนคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร?
อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
 (แก่นความเข้าใจ)
มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้
 (How to วิธีการ สำเร็จหรือล้มเหลว)
เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร
(คุณค่า) 
เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
Show and Share
Mind Mapping สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ห้องสมุด
อินเทอร์เน็ต
- นักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   
นักเรียนคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร?
อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้
- เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร
- นักเรียนแต่ละคนคิดวางแผนงานถอดบทเรียน
- นักเรียนเขียนงานถอดบทเรียนคณิตศาสตร์   Q.3 ในรูปแบบต่างที่ตนสนใจ ( Mind Mapping Flow Chart ฯลฯ) 
-นักเรียนแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “จากการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ใน Q.3 นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่นักเรียนต้องพัฒนาเพิ่มเติมอีกบ้าง?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
ภาระงาน
การเขียนงานถอดบทเรียนคณิตศาสตร์  Q.3 ในรูปแบบต่างๆที่ตนสนใจ
 ( Mind Mapping Flow Chart ฯลฯ)
การเขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
การตอบคำถาม
ชิ้นงาน
งานเขียนถอดบทเรียนคณิตศาสตร์  Q.3 ในรูปแบบต่างๆที่ตนสนใจ
 ( Mind Mapping Flow Chart ฯลฯ)
-  งานเขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
ความรู้ 
เข้าใจและสามารถระบุสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆตามความสนใจและสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ รวมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชี้ ให้เห็นคุณค่า แสดงให้เห็น ความเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงได้

ทักษะ
-ทักษะการคิด
-ทักษะการแก้ปัญหา
 -ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
-ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
-ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
สาระที่ 3  เรขาคณิต
3.1 .4/1   บอกชนิดของมุม  ชื่อมุม   ส่วนประกอบของมุม  และเขียน สัญลักษณ์
3.1 .4/2   บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่ใดขนานกัน  พร้อมทั้งใช้ สัญลักษณ์แสดงการขนาน
3.1 ป.4/3  บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม
3.1 ป.4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3.1 ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใด    เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอก     จำนวนแกนสมมาตร    
สาระที่ 4 พีชคณิต
4.1 ป.4/2บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและ ความน่าจะเป็น
5.1 ป.4/1รวบรวมและจำแนกข้อมูล
สาระที่ 6 ทักษะกระบวนการคิด
6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
6.1 ป.4/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
6.1 ป.4/4ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6.1 ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ