เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์:  มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงได้อีกทั้งสามารถวิเคราะห์สร้างมุมต่างๆพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
2
31 ต.ค.
-
4 พ.ย.
2559

โจทย์
 - มุม
 - เส้นตรง, เส้นขนาน

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปร่างแต่ละรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง?
- มุมแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร?
- นักเรียนสามารถสร้างมุมต่างๆได้อย่างไีร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของที่มีมุมต่างๆ รวมทั้งบอกความสำคัญของการสร้างมุมได้
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีการสร้างมุมองศา
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
 - รูปร่างต่างๆ 
- แผ่นภาพชุดสัตว์
- ชุดไม้โพแทรกเตอร์
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง“มุม”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน
ชง
- นักเรียนวาดภาพสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนและระบุว่าตรงส่วนใดของภาพที่เป็นมุม จำนวน 10 ภาพ
เชื่อม
นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับภาพวาดที่แสดงมุมต่างๆ
ชง
- ครูเล่าเรื่องสิงโตกับจระเข้พร้อมนำภาพมาให้นักเรียนสังเกตการอ้าปากของสัตว์ จากรูปA ถึงรูปE

1)สัตว์ในรูปใด อ้าปากว้างที่สุด
2)สัตว์ในรูปใด อ้าปากแคบที่สุด
3)บอกชื่อสัตว์ลำดับขนาดมุมของปาก
เชื่อม
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น
ชง
-  ครูให้นักเรียนนำไม้วัดเหลี่ยมนำมาวาดมุมของรูปสามเหลี่ยมลงในกระดาษแล้ว สังเกตรูปที่วาด

คำถาม
1)มุมใดเป็นมุมฉาก
2)มุมใดแหลมที่สุด
เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นจาการสังเกตขนาดมุมจากรูปสามเหลี่ยม
- ครูร่วมอภิปรายความเข้าใจผู้เรียน ด้วยคำถาม/อธิบายชง
ครูให้นักเรียนขยับแท่งกระดาษแข็ง ดังที่แสดงในด้านขวามือให้สร้างมุมที่มีขนาดแตกต่างกัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างมุมต่างๆดังนี้
ขนาดของมุมรูปe เท่ากับขนาดของ2มุมฉาก
มุมในรูปใดมีขนาดเท่ากับ1มุมฉาก 3 มุมฉาก และ4มุมฉาก
มุมที่มีขนาดเท่ากับ4มุมฉาก เรียกว่า "มุมหนึ่งรอบหรือ
มุมรอบจุดศูนย์กลางวงกลม" และมุมที่มีขนาดเท่ากับ2มุมฉาก
เรียกว่า "มุมครึ่งรอบหรือมุมตรง"
 หน่วยที่ใช้แสดงขนาดของมุมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น คือ

ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสามารถใช้ไม้ครึ่งวงกลมและโพแทรกเตอร์วัดมุมต่างๆได้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดมุมต่างๆ

1)รูป b ในข้อ2 มีขนาดเท่าไร

2)มุม c, e, f และg ในข้อ2 มีขนาดเท่าใด

3.วัดขนาดของมุม ต่อไปนี้และอภิปรายร่วมกัน
ใช้
 นักเรียนทำใบงาน สร้างมุมต่างๆ

ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- การสร้างมุมต่างๆ
- การวาดภาพสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนและระบุว่าตรงส่วนใดของภาพที่เป็นมุม จำนวน 10 ภาพ
- การสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทานและเขียนสรุปนิทาน

ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็กบันทึกเรื่องที่ศึกษา
- ใบงาน
ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงได้อีกทั้งสามารถวิเคราะห์สร้างมุมต่างๆพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทักษะ
ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกความแตกต่างของมุมต่างๆเห็นความสำคัญของการเกิดมุมของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบมุมต่างๆได้
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับมุม
 เส้นตรงเส้นขนาน
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้นำพี่ๆโดยการเล่านิทานเรื่องมุมค่ะ จากนั้นก็ได้ให้ทุกคนสรุปเรื่องที่ฟังในรูปแบบของการ์ตูนช่อง รวมทั้งได้ลองให้พี่ๆแต่ละคนมองสิ่งของรอบตัวและวาดรูปสิ่งของต่างๆนั้นแล้วระบุว่ามุมอยู่ตรงไหน ทำไมจึงเกิดเป็นมุมได้ แล้วเราก็ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของมุม การสร้างมุมโดยใช้ไม้ครึ่งวงกลมและโพแทรกเตอร์ค่ะ พี่ๆป.4 สนใจในการทำกิจกรรมการวัดมุมองศาดีมากเลยค่ะ

    ตอบลบ