เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์:   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้


Week

Input

Process

Output

Outcome

โจทย์
 - รูปเรขาคณิต

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่ารูปร่างแต่ละรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
- Show and Share

การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
 - รูปร่างต่างๆ 
- แผ่นภาพชุดสัตว์
- ชุดไม้โพแทรกเตอร์
- บล็อกไม้
- ใบงานการสร้างภาพเรขาคณิตสามมิติ
ชง
- ครูให้โจทย์นักเรียนวาดเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง มุมประชิดรวมกัน เท่ากับสองมุมฉาก นั้นจะกลายเป็นรูปอะไร (สามเหลี่ยมมุมฉาก)
เชื่อม
-  ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับรูปร่างเรขาคณิตที่มีโครงสร้างแน่นอนเป็น 2 มิติมีความกว้างและความยาว
และรูปร่างอิสระป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจน เช่น รูปร่างของใบไม้ ก้อนเมฆ ถุงเท้า เป็นต้น


ชง
- ครูให้นักเรียนดูรูปดินสอที่ครูติดบนกระดาน และให้นักเรียนช่วยบอกว่ารูปดินสอนี้มีรูปร่างเรขาณิตอะไรบ้าง
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนดูดินสอ(ของจริง) และให้นักเรียนช่วยบอกว่าดินสอที่อยู่ในมือคุณครูนี้เหมือนหรือแตกต่างจากภาพดินสอบนกระดานอย่างไร (รูปทรง)
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ชง
- นักเรียนสังเกตบล็อกไม้รูปทรงต่างๆ พร้อม
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงต่างๆ
ใช้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนสร้างนิทาน 1 เรื่องจากรูปร่างเรขาคณิต
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานของแต่ละกลุ่ม
ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- การสนทนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้

 - การนำเสนอนิทานเรขาคณิต


ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

- นิทานรูปเรขาคณิต

ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถจำแนกชนิดของมุม เส้นตรงอีกทั้งสามารถวิเคราะห์รูปเรขาคณิตทั้ง 2 มิติ  3 มิติพร้อมอธิบายและให้เหตุผลนำและนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทักษะ
ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกความแตกต่างของรุูปเรขาคณิตที่ัอยู่รอบัตัว และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนิทาน
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับความแตกต่างของรูปเรขาคณิตและการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์รูปร่างต่างที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี่คุณครูได้ทบทวนเรื่องการหามุมภายของรูปเรขาคณิตที่สร้างขึ้นเองค่ะ รวมทั้งสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับรูปร่างเรขาคณิตที่มีโครงสร้างแน่นอนเป็น 2 มิติมีความกว้างและความยาวและรูปร่างอิสระป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจน เช่น รูปร่างของใบไม้ ก้อนเมฆ ถุงเท้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตด้วย เช่น รูปสามเหลี่ยน Triangle สี่เหลี่ยม Square ฯลฯ และเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และสามารถสร้างงานศิลปะในรูปแบบนิทานด้วย คุณครูได้ให้พี่ๆป.4 จับคู่แต่งนิทานสั้นๆ 5 หน้า โดยนำรูปเรขาคณืตมาสร้างสรรค์เป็นตัวละคร ซึ่งพี่ๆมีความกระตือรือร้นและสนใจในการทำกิจกรรมดีมาก แต่ชิ้นงานยังไม่เสร็จภายในสัปดาห์นี้ คุณครูได้ให้พี่ๆไปทำเป็นการบ้าน แล้วค่อยมาดูผลงานของเด็กๆในสัปดาห์หน้ากันค่ะว่าจะเป้นอย่างไร

    ตอบลบ