เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 1

เป้าหมายรายสัปดาห์: มีความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้น แบบรูปที่ลดลง นำมาปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้


Week


Input


Process


Output


Outcome
1
25 - 28
ต.ค.
2559
โจทย์
แบบรูปและความสัมพันธ์
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อนี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไร?
- นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อนี้ลดลงทีละเท่าไร?
- นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์ที่กำหนดให้และที่ต้องการนำเสนอ
- Blackboards share
การนำเสนอการแสดงวิธีคิดที่หลากหลาย

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดตัวเลข
ชง
- ครูพานักเรียนเล่นเกมกระตุ้นการคิด จากโจทย์ปริศนาตัวเลข
1 ,  3,  5, …, 9, 11
ครูนำชุดแบบรูปที่เพิ่มขึ้นที่ละ 3 มาให้นักเรียนคิด
เชื่อม
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและนำเสนอวิธีการคิด
ชง
 ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์ พร้อมนำเสนอ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าจำนวนต่อนี้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไร?”(พร้อมมีตัวเลือกให้)
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์ พร้อมนำเสนอ
ชง
- ครูนำชุดแบบรูปที่เพิ่มขึ้นที่ละ 25 มาให้นักเรียนคิด และครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
- ครูให้โจทย์ใหม่ท้าทายยิ่งขึ้น
ครูนำชุดแบบรูปที่ลดลงที่ละ 3 มาให้นักเรียนคิด

 - ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์
ชง
- ครูนำชุดแบบรูปที่ลดลงที่ละ 25 มาให้นักเรียนคิด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนคิดว่าชุดตัวเลขที่ครูกำหนดให้ มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบใด?”
เชื่อม

นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดจากโจทย์
ใช้
- นักเรียนทำใบงานแบบรูปที่ลดลง
เชื่อม
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมทดลองทดลองยืนบนเสื่อ เพื่อหาปริมาณความหนาแน่น

 - นักเรียนนำเสนอข้อมูลช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่

- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน
- สมุดเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม
- ใบงาน / โจทย์การคิด


ความรู้
   มีความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้น แบบรูปที่ลดลง นำมาปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้
ทักษะ
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการแก้ปัญหา
 นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแบบรูปที่เพิ่มขึ้น แบบรูปที่ลดลง
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
- นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน แต่คุณครูณีมีกิจธุระไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับพี่ๆป.4 ค่ะ แต่มีคุณครูฝนซึ่งเป็นครูประจำชั้นช่วยดูแล และคุณครูฝนได้ให้พี่ๆทบทวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาและสรุปเป็นองค์ความรู้ก่อนเรียนค่ะ ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการมองเห็นความสัมพันธ์และแบบรูปนี้คุณครูจะย้ายไปทำกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปตามความเหมาะสมนะคะ

    ตอบลบ