เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหารูปแบบต่างๆ โดยใช้ทักษะที่หลากหลาย เกิดมโนภาพในการมองแบบรูปในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและถ่ายทอดกระบวนการคิดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์:  มีความเข้าใจ และสามารถสร้างมุมต่างๆได้ รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมทั้งการออกแบบสิ่งของต่างๆได้อย่างน่าสนใจ 

Week

Input

Process

Output

Outcome
3
7-11
 พ.ย.
2559

โจทย์
 การสร้างมุม เพื่อออกแบบผลงานสิ่งของต่างๆและงานศิลปะ

Key  Questions
นักเรียนคิดว่ารูปร่างแต่ละรูปประกอบด้วยอะไรบ้าง?
- มุมแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร?
- นักเรียนสามารถสร้างมุมต่างๆได้อย่างไีร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorms
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งของที่มีมุมต่างๆ รวมทั้งบอกความสำคัญของการสร้างมุมได้
- Blackboards share
การแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีการสร้างมุมองศา
- Show and Share
การนำเสนอชิ้นงานและพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างน่าสนใจ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
 - เครื่องมือวัดครึ่งวงกลม
 - ใบงาน
ชุดไม้โพแทรกเตอร์
เชื่อม
- ครูและนักเรียนทบทวนการสร้างมุมโดยใช้ไม้ครึ่งวงกลมและไม้โพแทรกเตอร์
ชง 
ครูให้โจทย์นักเรียนวัดมุมต่างๆดังต่อไปนี้


1)มุมa เท่ากับ60องศา มุมb มีขนาดกี่องศา
2)เปรียบเทียบมุมa กับc

เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
นักเรียนทำใบงาน สร้างมุมขนาด 50องศา, 125องศา, และ280องศ
ชง
ครูให้นักเรียนสังเกตมุมของรูปสามเหลี่ยมและตอบคำถามดังนี้
1)วัดขนาดของมุม6มุมของรูปสามเหลี่ยม 1คู่
2)นี่คือมุมบางมุมจากรูปสามเหลี่ยม2รูป
มุมเหล่านี้มีขนาดกี่องศา
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นตอบคำถามจากโจทย์ที่กำหนดให้
ใช้
นักเรียนสร้างงานศิลปะ รวมทั้งการออกแบบสิ่งของต่างๆจากการสร้างมุมต่างๆ

ภาระงาน
นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
การสร้างมุมต่างๆ
- การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
สร้างงานศิลปะ รวมทั้งการออกแบบสิ่งของต่างๆจากการสร้างมุมต่างๆ

ชิ้นงาน
- งานศิลปะากการสร้างมุมต่างๆ
ใบงาน
ความรู้
   มีความเข้าใจ และสามารถสร้างมุมต่างๆได้ รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมทั้งการออกแบบสิ่งของต่างๆได้อย่างน่าสนใจ 

ทักษะ
ทักษะการคิด
นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกความแตกต่างของมุมต่างๆเห็นความสำคัญของการเกิดมุมของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบมุมต่างๆได้
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสาร การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับมุม
 เส้นตรงเส้นขนาน
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์เส้นตรงและมุมต่างๆที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
-  มีความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่น่าสนใจ
รู้เคารพ มีวินัยและความรับผิดชอบ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้ฝึกการออกแบบการสร้างมุมรูปสามเหลี่ยนในรูปแบบต่างๆ การสร้างวงกลมจากวงเวียน จากนั้นคุณครุได้ให้พี่ๆลองออกการเคลื่อนไหวของร่างกายคน สืบเนื่องจากพี่ป.4 เรียนรู้ pbl เรื่องแอนนิเมชั่นอยู่ด้วย คุณครูจึงได้ลองให้พี่ๆสร้างคนละ 1 ตัว โดบใช้รูปสามเหลี่ยนม สี่เหลี่ยมและวงกลมที่เรียนรู้มาจากการสร้างโดยใช้เครื่องมือต่างๆทั้งครึ่งวงกลม ไม้โพรแทกเตอร์และวงเวียนค่ะ ซึ่งพี่ๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีมาก แต่จะดีกว่านี้ถ้าคุณครูได้ให้พี่ๆแต่ละคนได้นำเสนอผลงานของตนเอง แต่ติดตรงที่ว่าคุณครูต้องสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาไทยให้กับน้องป.1 ด้วย ค่ะ

    ตอบลบ